Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

 

Stanovy Nízkosrbských baronů

Ctít Nízkou Srbskou, propagovat a rozvíjet činnost Nízkosrbských baronů, snažit se o rozvoj Nízké Srbské

 

Název : Nízksrbský baroni

 1. Klubová hymna : Sláva nám

 2. Klubový znak

 3. Vlajka

 4. Klubové pití : pivo

 

Schůze se koná pravidelně každý čtvrtek od 20:00 hod.

Baronkasa : za každou uskutečněnou schůzi 10,- Kč

Uzavření baronkasy : 22:00 hod.

 

!!!!! Účast zásadně BEZ BAB !!!!!

PŘI PORUŠENÍ VŠEM KŘAVKU

 

Výroční schůze se koná dle potřeby

Nový členové :

 • 50,- Kč vstupní poplatek

 • velkou křavku všem účastníkům schůze

 • hlasování o přijetí všemi Barony – min. 75% všech členů musí být PRO

 • Hobla v počtu stávajících členů

 

Funkce :

Volby do baronských funkcí se konají vždy na podzim v lichém roce

 • Starosta – vede schůzi

 • Místostarosta – vede docházku

 • Pokladník – vede baronkasu

 • Jednatel – vede kroniku a archiv

 

! Zákaz kouření u jednacího stolu Nízkosrbských Baronů !

 

      Chceme, aby stanovy byly jasné, lehce pochopitelné a bez vedlejších úmyslů. Přesto pro ty, kteří hledají jak tyto obejít či si je vysvětlit jinak, byly odsouhlaseny dodatky a další závazky jak ke stanovám, tak i k běžnému chodu Baronů.

 

Závazky a dodatky Nízkosrbských baronů:

 

 

 • Ctít státní svátky ČR zakoupením křavek.

 • Včasná informovanost o konaných akcích Nízkosrbských baronů.

 • Refundace za proběhlou akci neexistují. Nelze se tohoto domáhat žádnými právními ani protiprávními možnostmi.

 • Dle okamžité dohody se podílet na společenském dění v Machově.

 • Nízkosrbský baron může u spolku vykonávat pouze jednu funkci. Nelze tyto funkce slučovat.

 • Pokud se člen Baronů pro vzdálenost svého bydliště nedostavuje na pravidelné schůze, dle dohody se uspořádá jedna výjezdní schůze k tomuto členovi.

 • V době schůze je zákaz hraní her.

 • Kouření u jednacího stolu je zakázáno po celou dobu schůze. Schůze končí odchodem předposledního člena Nízkosrbských baronů. Toto platí i pro osoby, které mají jen přistavenu židli k jednacímu stolu.

 • V baronkase udržovat rezervu peněz na akce konané Nízkosrbskými barony. Výdaje plánovat dle okamžité dohody a potřeby.

 • Ukončení členství – po 6 měsících od poslední účasti na čtvrteční schůzi. Před ukončením členství 2x upozornit na tuto prodlevu.

 • Stanovy Nízkosrbských baronů se mohou měnit pouze na výroční schůzi, nebo na svolané mimořádné schůzi.

 • Zbytečné zdržování se u jiných stolů se bude trestat velkou křavkou.

 • Nelze slučovat akce konané členem Baronů s jiným členem Baronů (narozeniny apod.)

 • Tour de Torpédo dle možností bez alkoholu – každý člen musí odvést práci pro Barony až do konce akce.

 • Účast „Bez bab“ se netýká odvozu po schůzi a mimořádných akcích konaných pro baby.

 • Rozhodování o porušení stanov či závazků a ukládání trestů vykonává SNB za souhlasu většiny právě přítomných Baronů.

 • Při rozhodování o mimořádně důležitých věcech lze při nepřítomnosti na schůzi použít hlas zaslaný formou SMS. Jedná se např. o přijetí nového člena, volby do baronských funkcí aj.

 

Stanovy spolku zapsaného u krajského rejstříkového soudu v Hradci Králové

Stanovy spolku Nízkosrbský baroni

 

čl. I – Úvodní ustanovení

 1. Název spolku (dále jen spolek): Nízkosrbský baroni
 2. Sídlo spolku: Nízká Srbská 2, 549 63 Machov
 3. Posláním spolku je zejména:

a)      pořádání kulturně společenských akcí, které jsou určeny nejen pro občany Nízké Srbské, ale i pro návštěvníky Machova a pro občany sousedních obcí

b)      pořádání tradičních kulturně sportovních akcí jak pro dospělé tak i pro mládež a děti

c)      pořádání a podílení se na rozvoji životního a přírodního prostředí části obce Nízká Srbská

d)      ochrana přírody a krajiny, kulturních a historických památek v Nízké Srbské

e)      zlepšování mezilidských vztahů a rozvoj občanské společnosti především na území Nízké Srbské a okolí

 

čl. II – Činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku je propagace části obce Nízká Srbská a povzbuzení zájmu o historické, kulturní a přírodní bohatství v obci a okolí
 2. Dále činnost směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. 1.

 

čl. III – Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen člen) se může stát každá fyzická osoba mužského pohlaví starší 18 let. Členství je nepřevoditelné.
 2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí členské schůze spolku o přijetí její žádosti do spolku (žádost může být písemná nebo ústní). Členská schůze spolku může žádost bez udání důvodů odmítnout.
 3. Ukončení členství:

a)      dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení, nebo dnem ústní výpovědi, která bude výborem písemně dokumentována.

b)      vyloučením člena odsouhlasené na valné hromadě nadpoloviční většinou všech přítomných členů spolku

c)      úmrtím člena

d)      vyloučením člena členství končí doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku

e)      nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem

f)       zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

4.      Práva členů:

a)      účastnit se činnosti spolku

b)      být pravidelně informován o dění ve spolku

c)      podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

d)      volit a být volen do řídících orgánů

5.      Povinnosti členů :

a)      platit členské příspěvky

b)      chránit a zachovávat dobré jméno spolku, propagovat a rozvíjet činnost spolku, ctít a snažit se o rozvoj Nízké Srbské

c)      dodržovat stanovy spolku

6.      Členové spolku neručí za případné dluhy spolku

7.      Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný

 

 čl. IV – Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny násl. orgány:

a)      členská schůze

b)      výbor

c)      starosta

d)      jednatel

2.      Práva a povinnosti orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven v dalších bodech stanov spolku.

3.      Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

 1. Funkční období všech orgánů jsou dva roky. Členství zaniká uplynutím funkčního období, jejich vlastní výpovědí nebo odvoláním členskou schůzí. Orgány spolku mohou být voleny opakovaně.

 

 

čl. V – Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Projednává činnost spolku, volí orgány spolku a přijímá rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci spolku. Do její působnosti tak náleží:

a)      určit hlavní zaměření činnosti spolku

b)      rozhodovat o změně spolku

c)      stanovení výše a splatnosti členských příspěvků

d)      schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za minulé období

e)      volit členy výboru, jednatele, pokladníka a starostu

f)       rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

g)      přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení

h)      rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to budou závažné důvody

2.      Členská schůze je svolána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně

3.      Na žádost nejméně 1/3 členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Nesvolá-li statutární orgán do 2 týdnů po podání žádosti schůzi, tak může ten, kdo podal podnět, svolat schůzi na náklady spolku.

 1. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku.
 2. Pozvánka, v jakékoliv formě, na členskou schůzi musí být rozeslána všem členům a to nejméně 14 dní před jejím konáním. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 3. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Nedostaví-li se taková většina, lze jednat a rozhodovat jednu hodinu po stanovené hodině začátku jednání za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů. Usnesení je přijato většinou hlasů přítomných členů.
 4. Jednání schůze řídí starosta, nebo jim pověřená osoba.
 5. Jednatel zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání nejpozději do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo ten koho tím pověřila členská schůze.

 

čl. VI – Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.
 2. Výbor je statutárním orgánem a má

a)      při počtu 20 a výše členů spolku celkem 5 členů, kterými jsou starosta, jednatel, pokladník, a 2 členové spolku

b)      při počtu menším jak 20 členů spolku celkem 3 členy, kterými jsou starosta, jednatel a pokladník

 1. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtu, schvaluje změny. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 2. Výbor je svoláván starostou spolku; starosta může však pověřit některého z členů výboru, se svoláním schůze výboru.
 3. Do výlučné kompetence výboru patří :

a)      svolávat členskou schůzi

b)      přezkoumat a schvalovat rozpočet a různá nutná vydání. Schvalovat roční uzávěrku hospodaření spolku.

 

čl. VII – Starosta

 1. Starosta je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být starostou zmocněna další osoba, pokud nelze toto zajistit jednatelem.
 2. Starosta je volen členskou schůzí. Jeho funkční období končí předáním funkce nově nastupujícímu starostovi. Předání je nutné provést do 14 dnů od zvolení nového starosty.
 3. K výlučným funkcím starosty patří:

a)      vedení členské schůze, pokud tímto nepověří jiného člena spolku  

b)      svolání a vedení schůze výboru, pokud nebude postupováno dle čl. IV, bod 4

 

čl. VIII – Jednatel

 1. Jednatel je druhým výkonným představitelem spolku, zastupuje starostu a navenek v nepřítomnosti starosty za spolek jedná.
 2. Jednatel je volen členskou schůzí. Jeho funkční období končí předáním funkce nově nastupujícímu jednatelovi. Předání je nutné udělat do 14 dnů od zvolení nového jednatele.
 3. Provádí pořízení zápisu z jednání
 4. Provádí ověřování usnášeníschopnosti schůze členů

 

čl. IX – Pokladník

 1. Pokladník je volen členskou schůzí. Jeho funkční období končí předáním funkce nově nastupujícímu pokladníkovi. Předání je nutné provést do 21 dnů od zvolení nového pokladníka.
 2. Pokladníkem nemůže být starosta ani jednatel spolku
 1. Pokladník vede účetnictví spolku a zajišťuje plnění daňových povinností.
 2. Pokladník je povinen na výzvu kteréhokoliv člena výboru spolku předložit materiály týkající se stavu hospodaření spolku.
 3. Pokladník umožní na členské schůzi všem členům spolku nahlédnout do zprávy o hospodaření za uplynulý rok.

 

čl. X – Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, nadačních grantů, dotací a z příjmu ze svých činností.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činnosti naplňující poslání a cíle spolku k vytváření podmínek pro realizaci těchto činností uvedených v čl. I a čl. II.
 3. Prostředky spolku nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda, odměna na základě platných úmluv, či věcné dary udělené k životním jubileím člena spolku.

 

 

čl. XI – Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Nízkosrbský baroni.
 3. Není-li takový obdobný spolek, majetek bude po odborném ohodnocení rozdělen stejným dílem mezi stávající členy spolku Nízkosrbský baroni.